Cintorcin Ilmastohyöty

Cintoc - EU:n kiertotalouden ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Cintoc on kaupallisesti johdettu teknologinen metsätalousprojekti perustuen EU:n pitkän ajanjakson ilmastotavoitteisiin. Projektissa kehitetään metsäkoneteknologiaa, joka vauhdittaa EU:n kiertotalouden kehittymistä ja jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä ja näistä johtuvaa ilmaston muutosta.

Teknologiansa kehittämiseksi Cintoc on saanut rahoitusta EU komission johtavalta uuden teknologian rahoitusohjelmalta Horisontti 2020:ltä sekä Euroopan aluekehitysrahastolta. EU:n kiertotalouden kehitystavoitteena on biopohjaisten raaka-aineiden käyttö korvaamaan fossiilisiin raaka-aineisiin kuten öljyyn, hiileen ja kaasuun pohjautuvia tuotteita.

Investoinnit metsästä tulevaan biomassaan tulevat vähentämään muun teollisuuden negatiivisia ilmastovaikutuksia.

Tämä koskee ennen kaikkea terveys-, tekstiili-, pakkaus- ja energiateollisuuden tuotteita, jotka voidaan korvata tai täydentää biopohjaisilla kasvikunnasta peräisin olevilla raaka-aineilla. Näin voidaan kasvihuonepäästöjä vähentää suljetussa kierrossa. Lopputuotteet viedään takaisin luontoon fotosynteesin avulla luonnon kiertokulussa, kun auringonsäteet pilkkovat hiilidioksidin (CO2) hapeksi (O) ja hiileksi ©. Kasvit sitovat luonnollisesti hiiltä ja ihmiset ja eläimet hengittävät happea ja muuttavat sen taas hiilidioksidiksi luonnon loputtomassa uusien kasvien, ihmisten ja eläinten kiertokulussa maapallolla.

 

Biopohjaisilla Raaka-aineilla tuotteita voidaan kierrättää kymmenen kertaa

EU:n ja Ruotsin Energiaviraston toimesta tehdyt tutkimukset osoittavat, että kiertotaloudessa biopohjaisia raaka-aineita voidaan käyttää moninkertaisesti nykyiseen verrattuna. Kiertotaloudessa pystytään metsäraaka-aineesta peräisin olevia kuituja ja ligniiniä käyttämään jopa kymmenen kertaa uudestaan verrattuna fossiilipohjaiseen kertakäyttökulttuuriin. Nykyisin fossiilisista raaka-aineista (öljy, maakaasu, hiili) käytetään 90% energian tuottoon. Fossiilisten polttoaineiden käyttö polttomoottoreissa ja asuntojen lämmityksessä on yksi osasyyllinen kasvihuonekaasujen päästöihin ja sitä kautta ilmastonmuutokseen. 

Pohjoismaat johtavat globaalia kehitystä

Pohjoismailla on ainutlaatuinen mahdollisuus ja globaali vastuu kiertotalouden kehittämisen kärjessä. Meidän kehittynyt metsäteollisuutemme ja ainutlaatuinen metsävarojen hyödyntäminen kuitujen uudelleenkierrätyksen muodossa on yksi tärkeä tekijä globaalissa ilmastonlämpenemisen estämisessä.

Cintocin EU:n tuella kehittämä uusi teknologia tekee mahdolliseksi hiilidioksidin sitoutumisen lisääntymisen kasvavaan metsään aina 20% asti. Uuden teknologian ansiosta vapautuu lisää puuraaka-ainetta mikä lisää puuhun perustuvien tuotteiden käyttöä ja joka osaltaan lisää hyvinvointia ja kiertotalouden kasvua luonnon kanssa sopusoinnussa.

Ruotsissa hakattava 80 m3:ota vuodessa voidaan nostaa 120 m3:oon vuodessa. Suomessa voidaan arvioida saavutettavan vastaavan suuruusluokan lisäys vuotuisiin hakkuumääriin.

Käyttämällä biodiverseja metsänhoitomuotoja voidaan vuosittaista hakkuumäärää nostaa Ruotsissa vielä 20% aina 140 m3:oon saakka. Lisääntyvä metsänkasvu johtaa lisääntyvään hiilidioksidin sitomiseen ilmakehästä. Metsän lisääntyvä hiilidioksidin sitominen yhdessä uusien puutuotteiden käytön ja kiertotalouteen siirtymisen kanssa ovat tutkijoiden mukaan yksi keino globaaleihin ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.

Pohjoismaisella metsäteollisuudella on globaali etumatka biomassaan ja biomateriaaleihin perustuvan kiertotalouden kehittämisessä. Myös kansainvälisesti tämä herättää kiinnostusta eritoten, kun maat kuten Intia ja Kiina lähtevät kehittämään kiertotaloutta ja biomateriaaliarvoketjuja.

 

Cintocin teknologia metsätaloudessa auttaa pääsemään ilmastotavoitteisiin

Cintocin teknologia pyrkii edistämään biopohjaisen raaka-aineen kasvua metsässä. Johtuen historiallisista taloudellisista seikoista ja nykymuotoisesta metsänhoidosta, paljon pieniläpimittaista metsää raivataan ja jätetään metsään ilman että siitä olisi hyötyä ilmastolle tai metsätaloudelle.

Ilmastotavoitteisiin pääseminen ja biomateriaaleihin perustuvan kiertotalouden kehittäminen tekevät pieniläpimittaisesta puustosta taloudellisesti yhä kiinnostavamman raaka-aineen:

 

  • meneillään oleva ilmastomuutos ja siitä johtuvat poliittiset päätökset
  • biopohjaisten tuotteiden lisääntyvä kysyntä
  • lisääntyvä kilpailu korkealaatuisesta kuidusta jopa tekstiilitarkoituksiin
  • kilpailu biopohjaisista polttoaineista
  • uudet teknologiat, jotka mahdollistavat tehokkaamman uusien tuotteiden kehityksen biomassaraaka-aineen selluloosasta, ligniinistä ja kuidusta
  • kysynnästä johtuneet kasvaneet investoinnit biojalostamoihin 
  • lisääntyneet investoinnit biopohjaisia polttoaineita käyttäviin voimalaitoksiin

Cintoc vaikuttaa biotalouden kehittymiseen kehittämällä biodiversimpiä ja tehokkaampia metsänhoitomenetelmiä. Tämä hyödyttää sekä eläimiä että metsänkasvua. Ammattimaisella faktoihin perustuvalla työllä voidaan luonnonvarojen käyttö optimoida luonnon kanssa harmoniassa. Lisääntyvä bioraaka-aine optimoidaan ilmastohyödyn ja taloudellisen hyödyn pohjalta, mikä mahdollistaa kestävämmän metsänkasvun ja hiilidioksidin sitoutumisen puustoon, sahatukkien ja kuitupohjaisten tuotteiden tuottamisen. Ottamalla käyttöön tänä päivänä käyttämätöntä biomateriaalia Cintocin teknologia vähentää riippuvuutta fossiilisista ympäristölle haitallisista tuotteista. Cintocin kehittämä uusi teknologia mahdollistaa fossiilisten tuotteiden korvaamisen biopohjaisilla ligniiniin ja kasvikuituun perustuvissa hygeniatuotteissa ja pakkausmateriaaleissa, biopolttoaineissa ja lämmöntuotannossa. Nuori metsä sitoo kasvaessaan paljon hiilidioksidia. 

Kun nuori metsä on saavuttanut tietyn iän, se harvennetaan biomassaksi. Tällöin jäljellä jäävä puusto kasvaa nopeammin ja sitoo entistä enemmän hiilidioksidia. Seuraavasta harvennuksesta saadaan myös enemmän sahatavaraa, josta sitten tehdään huonekaluja ja rakennuksia, joihin on sitoutuneena myöskin hiilidioksidia. Esimerkiksi Ruotsissa pystyttäisiin lisäämään puustoon sitoutuneen hiilidioksidin määrää 20%:a ja lisäämään bioraaka-aineen tuotantoa 20%:lla tehokkaammalla ja luonnonmukaisemmalla metsänhoidolla. Erotukseksi fossiilisista raaka-aineista, jotka yleensä heti poltetaan käytön jälkeen, voidaan biomateriaaleja kierrättää jopa kymmenen kertaa ennen kuin ne poltetaan hiilidioksidiksi ja tuhkaksi. Tämä hiilidioksidi sitten taas fotosynteesissä vapautuu hapeksi ilmakehään ja hiili sitoutuu taas puiden ligniiniin ja kuituun ja kiertokulku jatkuu ja jatkuu niin kauan kuin aurinko paistaa.