Pieniläpimittaisen puuston kasvu on noin 20% koko metsän kasvusta EU:n alueella. Metsästä saadaan erinäisten kuitupohjaisten kiertotaloustuotteiden lisäksi 1500 Twh uusiutuvaa energiaa osana metsän luonnollista kiertokulkua. Tämä metsäresurssi mahdollistaa fossiilisten raaka-aineiden kuten öljyn, hiilen ja kaasun korvaamisen uusiutuvalla ja näin Eurooppa voi näyttää tietä ulos fossiiliriippuvaisesta energia- ja pakkausyhteiskunnasta.

Tänä päivänä käytetään hyväksi vain pieni osa fossiilivapaasta biomassapotentiaalista. Ennen kaikkea korkeat hakkuun, kuljetuksen ja pienpuun käsittelyn kustannukset aiheuttavat tämän.

Lisäksi työvaltaiset istutus- ja raivausmenetelmät osaltaan ovat johtaneet siihen, että metsän ilmastoystävällistä biotalouspotentiaalia käytetään vain marginaalisesti.Tätä taustaa vasten on Cintoc yhteistyössä tutkijoiden ja metsäyhtiöiden kanssa kehittänyt uuden teknologisen prosessin myöhäiseen raivaukseen ja ensiharvennukseen.

Uuden prosessin analyysit ovat osoittaneet, että hakkuun, käsittelyn ja kuljetuksen kustannuksia voidaan laskea jopa 30% sekä pieniläpimittaisille lehti- että havupuille. Lisäksi metsänomistajan tuotto paranee myöhäiselle raivaukselle ja ensiharvennukselle jopa 50% ottaen huomioon toimenpiteiden vaikutukset metsänkasvuun koko puuston eliniän ajan. Uusi prosessi tullaan tuomaan markkinoille kahdessa eri vaiheessa: konekonsepti myöhäiselle raivaukselle bioenergian tuotantoon Q3 2019 ja konekonsepti ensiharvennuksille pääosin kuitupuun hakkuuseen Q3 2020.

Uusi prosessi tarjoaa näillä kahdella sovelluksella radikaalia kustannusten laskua sekä myöhäiselle raivaukselle että ensiharvennukselle. Lisäksi uusi prosessi merkitsee metsänomistajalle lisää tuottavuutta, biodiversiteettiä ja kestävän kehityksen mukaista ilmastoystävällisyyttä raivatussa tai ensiharvennetussa metsässä.