Klena träd utgör upp till 20 % av den europeiska skogstillväxten och erbjuder vid sidan om en rad fiberbaserade cellulosaprodukter för den cirkulära ekonomin, ett uthålligt uttag av 1500 TWh förnyelsebar energi som en del av skogen naturliga kretslopp. En resurs som kan ersätta fossila råvaror från kol, olja och naturgas där Europa kan visa vägen ur det fossilberoende energi- och förpackningssamhället.

Idag realiseras bara en mycket liten del av den fossilfria biomassapotentialen. Det är främst höga kostnader för skörd, transport, hantering och upparbetning av klena stammar i kombination med arbetskrävande metoder för plantering och röjning, som är orsaken till att skogens cirkulära klimatsmarta potential nyttjas marginellt.

Mot denna bakgrund har Cintoc, i samarbete med forskare och skogsbolag, utvecklat en ny teknologisk process för sen röjning och tidig gallring. Analyser av den nya processen har visat att Cintocs innovativa teknologi minskar kostnaden för skörd, hantering och transport av klenstammig löv- och barrskogsbiomassa med över 30%, samtidigt som den ökar skogsägarens lönsamhet för sen röjning och tidig gallring (i t ex. eftersatta skogsbestånd) med över 50%, baserat på åtgärdernas påverkan på skogens hela tillväxtperiod.

Den nya processen kommer att introduceras på marknaden i två steg: ett maskin- och logistikkoncept för sena röjningar av bioenergiråvara kommer att introduceras under Q3 2019 och ett maskinkoncept för tidig gallring av främst råvara för massaindustri kommer introduceras under Q3 2020.

Den nya processen, i dess två tappningar, erbjuder radikalt sänkta kostnader för både röjning och gallring, samtidigt som den tillför ett mervärde för skogsägare genom ökad produktivitet, ökad biodiversitet och ökad miljömässig hållbarhet i den röjda och gallrade skogen till nytta för klimatet.