Cintocs klimatnytta

Cintoc – i harmoni med EU:s cirkulära ekonomi och klimatmål

Cintoc är ett kommersiellt drivet teknologiprojekt för skogsbruket, baserat på EU:s långsiktiga klimatmål. I projektet utvecklas skogsbruksteknologi som ska påskynda utvecklingen av den cirkulära ekonomin inom EU, med målsättningen att minska växthusgaserna och de pågående klimatförändringarna. För utvecklingen av sin teknologi har Cintoc erhållit stöd från bl.a. Europeiska Kommissionens ledande forskningsfinansieringsinstrument ”Horizon 2020” och den Europeiska Utvecklingsfonden.
EU:s målsättning för utvecklingen av en cirkulär ekonomi är att biobaserade råvaror från skogen ska kunna användas och återanvändas för att ersätta en rad fossila produkter baserade på olja, kol och naturgas. Satsningen på skoglig bioråvara kommer vidare minska klimatpåverkan från annan industri. Detta gäller framförallt de produkter inom vård-, textil-, förpacknings- och energiindustri som kan ersättas eller kompletteras med biobaserad råvara från växtriket.
Därmed kan utsläppen av växthusgaser minska i ett slutet kretslopp. Restprodukter återförs via fotosyntes till naturen i ett naturligt kretslopp där solens strålar spjälkar upp CO2 till C (kol) och O (syre). Kolet binds naturligt av växtriket, medan syret tas upp av djur och människor, som omvandlar det till koldioxid, i ett evigt kretslopp av nya plantor, människor och djur på en hållbar planet.
 

Biobaserad råvara ger cirkulära produkter som kan nyttjas tiofalt

Forskningsstudier utförda på uppdrag av bland annat EU och Energimyndigheten visar att användningen av biobaserade råvaror i en cirkulär ekonomi kan mångfaldigas, till nytta för vårt välstånd. I en cirkulär ekonomi kan produkter som fibrer och lignin från skogsråvara användas upp till tio gånger som ersättning för dagens fossilbaserade engångsprodukter. Idag används över 90% av alla fossila råvaror (olja, kol och naturgas) för energiändamål. Användandet av fossila bränslen i motorer och komfortvärme i fastigheter är roten till det växande problemet med växthusgaser och de pågående klimatförändringarna.

Sverige och Norden leder den globala utvecklingen

De nordiska länderna har en unik möjlighet och ett globalt ansvar att förvalta det försprång vi har i utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Vår utvecklade skogsindustri och vår återvinning av skogsråvara via olika returfibersystem är världsunik och är en av de globalt viktigaste krafterna för att motverka den globala uppvärmningen.

Den nya teknologi som utvecklats av Cintoc med stöd av EU gör det möjligt att öka bindningen av CO2 i den växande skogen, med upp till 20%. Den nya teknologins effekter frigör mer råvara, möjliggör fler skogsbaserade produkter och bidrar till en utveckling av det globala välståndet och bidrar därmed till en cirkulär ekonomi i symbios med naturen.

De 80 miljoner m3 som årligen skördas i våra skogar kan ökas till 120 miljoner m3. Med användning av biodiversiva skogsbruksmetoder kan den årliga skörden ökas ytterligare med upp till 20%, till 140 miljoner m3 per år.

Den ökade skogliga tillväxten leder till ökade upptag av CO2 ur atmosfären. Ökade upptag av CO2 i skogen, i kombination med utveckling av produkter baserade på förnybar bioråvara och etablerandet av cirkulära ekonomier är enligt samstämmig forskning den enda vägen för att möjliggöra de globala klimatmålen.

Svensk och nordisk industri har idag ett globalt försprång inom utvecklingen av cirkulär ekonomi baserad på biomassaråvaror och biomaterial och internationellt finns det ett växande intresse, där länder som Indien och Kina ökar sina investeringar kraftfullt i cirkulär ekonomi bland annat genom smarta biomaterialvärdekedjor. Därmed har Sverige en intressant potential i skogsbruket som via strategiska åtgärder kan omvandlas till stora exportmöjligheter för svenska företag.

Image

Cintoc-teknologi i skogsbruket stärker den cirkulära hållbarheten för klimatet

Cintocs teknologi riktar in sig på den första delen av den biobaserade råvarans tillväxt i skogen. Baserat på den historiska ekonomiska utvecklingen och nuvärdesgrunden för skogsbruket, röjs idag betydande mängder plantor och klenträd ned, utan att tas tillvara till gagn för klimatet och skogsbrukaren.

Allt starkare drivkrafter mot den globala uppvärmningen och klimatsmartare cirkulära ekonomiska system innebär att unga träd blir allt mer ekonomiskt intressanta som råvara i den framväxande cirkulära biobaserade ekonomi som drivs av:

  • de pågående globala klimatförändringarna och de politiska beslut som följt av dessa,
  • ökad efterfrågan biobaserade produkter,
  • ökad konkurrens om högkvalitativ fiber, även för textiländamål,
  • konkurrens om biobaserad energiråvara,
  • ny teknologi som möjliggör effektivare produktion av produkter från biomassaråvara i form av fibrer, lignin och cellulosa,
  • ökade investeringar i nya bioraffinaderier och pappersbruk som följd av efterfrågeökningen,
  • och ökade investeringar i biobränslebaserade kraftvärmeverk.
  Cintoc bidrar till utvecklingen av den cirkulära bioekonomin genom att göra mer biodiversiva och effektiva skogsbruksmetoder möjliga. Detta gagnar såväl djurliv som skogens tillväxt. Genom ett professionellt faktabaserat arbete kan nyttjandet av naturens egna resurser optimeras i harmoni med naturen. Mer förnybar bioråvara som optimeras ur ett klimat och nuvärdesperspektiv möjliggör hållbarare skogstillväxt, då denna leder till ökad bindning av CO2 i träd, sågade trävaror och fiberbaserade produkter. Genom att ta tillvara bioråvara som idag inte används och förbilliga råvaruproduktionen, gör Cintoc det möjligt att minska beroendet av fossila miljöskadande produkter. Den nya teknologi som växer fram i Cintoc gör det i högre grad möjligt att ersätta dagens plast, kol och olja med nya biobaserade material som lignin och växtfibrer som bas i hygien- och förpackningsprodukter, biodrivmedel och värmeenergi.
  Inte minst den unga skogen binder under sin tillväxt stora mängder CO2. Då den unga skogen nått en viss ålder kan den gallras som biomassaråvara, vilket ger de kvarvarande träden möjlighet att växa snabbare, samtidigt som de binder än större mängder CO2, som sedan kan nyttjas som sågtimmer och i den egenskapen binda än mer CO2 framförallt i form av byggnadsmaterial och möbler. Bara i Sverige är det möjligt att öka upptaget av CO2 i våra skogar med 20% och erhålla ytterligare 20% bioråvara till våra växtbaserade kretslopp med hjälp av effektivare och mer naturnära skogsbruksmetoder. Till skillnad från den fossila ekonomin, där huvuddelen av råvarorna förbränns direkt och resulterar till den globala uppvärmningen, kan biomassakretsloppets råvara användas upp till tio gånger, innan den efter användning som bioenergi återgår till det kretsloppet i form av koldioxid och aska som via fotosyntesen ger nytt syre till atmosfären och binder kol i trädens fibrer och lignin, så att kretsloppet kan fortgå om och om igen så länge solen lyser.