Cintocs kundnytta

Utmaning

Cintoc sänker kostnaden för eftersatta röjningar och klenstamsgallring (under 100 liter i stamvolym)

Låg effektivitet i skördeaggregat och kostnadskrävande skotning, vidaretransport och upparbetning av små stamvolymer samverkar idag till att sänka de klena stamsortimentens lönsamhet vid sen röjning och tidig gallring av skogsbestånd.

Ökande kostnader för plantering och röjning med åtföljande sämre nuvärdeskalkyler för skogsägare, leder alltmer till att många skogsägare avstår ifrån att röja den unga skogen eller inte nyttja skogsmarkens tillväxtförmåga optimalt.

Följden har blivit att den unga skogen röjs tidigt till ett mindre antal stammar/hektar än vad marken har förmåga att bära fram eller så avstår skogsägare helt ifrån röjning med följden att skogens tillväxtkvalitet hämmas med sämre lönsamhet för skogsmarken på sikt som följd.

För att minska kostnaden för klenstamsgallring (en nettokostnad om mer än en halv miljard kronor årligen) har det svenska skogsbruket metodanpassats (bl.a. genom tidiga och större utglesning/röjning och senare gallringar) eller utebliven röjning med konfliktbestånd med låg produktivitet och försämrad lönsamhet under skogens livscykel som följd.

Möjlighet

Råvara från klena skogsbestånd lämpar sig väl för såväl biomassa som bionergi i den cirkulära bioekonomin med större CO2-upptag som följd. Med ett effektivt uttag av klena stammar kan kostnaden för röjning omvandlas till intäkter för skogsägare. En ökad potential över 5 miljoner kubikmeter biomassa från klenstam i Sverige årligen, till ett råvaruvärde överstigande 1 750 MSEK.

Via simulering i FoU-miljö och teknikbäddstester i drift har Cintoc visat att en processmetodik med delautomatiserad skördning gör det möjligt att skörda, hantera och transportera klena stammar med en kostnadsreduktion över 30% i jämförelse med dagens skogsbruksteknologier.
Den nya skördeprocessen minimerar skogsägarens röjningskostnader. I tätare och större skogsbestånd (över 35 ha och mer än 100 m3/ha) ger Cintoc skogsägaren ett överskott vid sen röjning och tidig gallring. Ett överskott som ökar vid stamvolymer från 20 liter upp till 100 liter/stam.

Resultat

FoU-simuleringar och nuvärdesberäkningar har visat att Cintoc är överlägsen alla nuvarande röjnings-/gallringsmetoder för klenstam (<100 l).
I stora delar av Sverige gör Cintoc det möjligt för skogsägare att bruka skogen i tätare bestånd med lönsamhet, under skogens inledande 20 - 30 år av tillväxt. Detta innebär att skogsägare baserat på nuvarande råvarupriser, kommer att få vinst av en klenstamsråvara som idag normalt kostar mer än 5000 kr/ha att röja.
I Sverige beräknas Cintoc skapa ett mervärde om cirka 2 miljarder kronor årligen i råvarukundledet, samtidigt som det kommer att skapa nya nischer för en rad kategorier av skogsentreprenörer och anställda i hela värdekedjan om cirka 20 000 nya arbetstillfällen.