2011: Projektstart – förstudie 1

Projektet startade med en förstudie 2011 som genomfördes av ett konsortium bestående av Norra Skogsägarna, Sveaskog, Holmen, Kvalitetsskog, Compia och JLO Invest AB. Parallellt bildades även Cintoc AB.

2012: Testbäddsprojekt

År 2012 startade ett testbäddsprojekt med målet att utveckla en skördarprocess baserad på de innovationer och simuleringar som gjordes under förstudien. Då anslöt även Umeå Energi, Komatsu Forest, Länsstyrelsen i Västerbotten, Energimyndigheten och Skogforsk via den strategiska satsningen till projektet. Utvecklingsarbetet resulterade i en testbädd samt en slutrapport januari 2016. Rapportens slutsats var att det är tekniskt möjligt att tillverka en ny skördartyp för att uppnå de uppsatta målen. 

2016: Förstudie 2: “Klenstam för massabruk”

År 2016 genomfördes, med medel från Skogforsks strategiska satsning, en förstudie kring metoder för att på basis av den utvecklade testbädden utvidga teknologin till att även omfatta klenstam för massabrukens råvarubehov.

2017-2020: Projekt

Med inledning 2017 driver Cintoc två projekt för att demonstrera, optimera och validera Cintocprocessen för röjning (med Horizon 2020-medfinansiering från EU-kommissionen) och gallring (med medfinansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden).