Image

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 768291


Projektnamn: EcoBioMass
Program: Horizon 2020 (Grant agreement no 768291)
Projektansvarig: Cintoc AB
Projektmål: Demonstration, optimering och validering av Cintocprocessen för röjning
Projektkostnad: € 1,865,500
Medfinansiering från EU-kommissionen: 70%
Projektstartdatum: 2017-09-01
Projektslutdatum: 2019-08-31


Horizon 2020-projektet ”EcoBioMass” kommer under 2017–2019 demonstrera, validera och kommersialisera Cintocs röjningskoncept för konfliktbestånd av röjd biomassa för bioenergiändamål.

Bakgrund

Cirka 37% av den europeiska landmassan är trädbevuxen (Sverige 70%). Det innebär att det bara i EU finns över 160 miljoner hektar (Mha) trädbevuxen yta. Europa har fler än 16 miljoner privata skogsägare och mer än 2,4 miljoner anställda inom skogsindustrin. I EU återfinns de största trädbevuxna ytorna i Sverige med 30,3 Mha, Spanien med 26 Mha, Finland med 23 Mha, Frankrike med 17 Mha och Italien med 11 Mha.

Biomassa från dessa skogar utgör idag en av de viktigaste källorna till förnyelsebar energi inom EU. Av totalt 1946 Terawattimmar (TWh) förnyelsebar energi producerade i EU 2010, baserades 944 TWh på skogsråvara. Med en pågående omställning till användande av förnyelsebara resurser enligt bl.a. the European Renewable Energy Directive (2009/28/EC) och the EU Energy Roadmap 2050 [COM/2011/885], förväntas behovet av förnyelsebar energi från skogsråvara öka; från 944 TWh år 2012 till 1472 TWh år 2020, 1750 TWh år 2030 och 2139 TWh år 2050.

Skogsråvara representerar en av de icke-fossila energikällorna med högst ROI (Return on Investment) särskilt för länder som Sverige och Finland med extremt stor andel förnyelsebar energi via fjärrvärme och biobaserade industriprocesser, erbjuder skogsbiomassa en förnyelsebar, CO2-neutral, grön energi. Cirka 25% av den europeiska skogen består av klenträd, lämpade för användning som bioenergi och fiberbiomassa i cirkulära produktsystem som förpackningar och fastigheter med ökad bindning av CO2 som följd. Årligen blir miljoner hektar skog mogna att röjas. Idag är det bara en mycket liten andel av röjningsbestånden som används som förnyelsebar energi.

På grund av brister i nuvarande teknologiska lösningar och användandet av arbetsintensiva manuella eller semimanuella metoder för röjning, lämnas stora arealer oröjda. I enskilda länder, som Sverige är cirka 5% av skogen konfliktbestånd, bestånd med eftersatt röjning där andelen oröjd skog ökar.

Det här aktuella projektet kommer att optimera, demonstrera och validera teknologi som gör det ekonomiskt möjligt att röja ungskog framförallt eftersatta konfliktbestånd samt tillvarata den avverkade råvaran för användning som energiråvara.

Projektmetodik

Projektet består av fem arbetspaket, som kommer att ta Cintocs EcoBioMass från en konceptmaskin till en teknik mogen för introduktion på den globala marknaden för senare röjning i unga skogsbestånd.